Home > Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden les overeenkomst

Artikel 1.1 Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of tussentijdse toetsen en praktijkexamens en de rechten en plichten van de afnemer van de les overeenkomst, verder te noemen “de leerling” en de zelfstandige rijschool-onderneming en rijschoolhoudereigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”.


 

Artikel 1.2 Omschrijving

a) Met de leerling wordt bedoelt: de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt.
b) Met “de rijschool” wordt bedoeld, de zelfstandige rijschoolonderneming en eigenaar, waarvan de gegevens aan de voorzijde van de les overeenkomst zijn ingevuld die het rijonderricht aan de leerling verzorgt.


 

Artikel 2 Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen die:
a) Gegeven worden door een bevoegde rijinstructeur (trice) van de rijschool.
b) Voor een tijdsduur van minimaal 60 minuten per rijles tenzij duidelijk anders is afgesproken.
c) Die volledig zal worden benut voor rij- en lesinstructie tenzij de rijschool of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voor doet, is de rijschool niet gehouden het les geld aan de leerling te restitueren.
d) Voor leerlingen die bevoegd zijn om rijles te krijgen.
e) De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur(trice) tijdens de rijlessen op te volgen.


 

Artikel 3 Verplichtingen van de rijschool

De rijschool is bekend met deze algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van deze les overeenkomst en zorgt ervoor dat:
a) De leerling voor zover mogelijk van dezelfde instructeur rijles krijgt
b) de rijschool verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg aan/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rij lessen als het doen van rij examen.
c) geen dekking volgend uit artikel 3.b, word verleend indien de schade word veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
De rijschool beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en of die derden zal uitkeren.
De rijschool kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet door gaan van rijlessen en/of examens, buiten rijles/en examen kosten.
d) indien de rijschool door de leerling geen kennis word gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is om motor rijtuig te besturen, en de rijschool aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling de rijschool volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan de rijschool haar eventueel als gevolg daarvan op gelegd de boetes vergoeden, als mede alle voor de rijschool en/of instructeur(trice) daar uit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd op eerste verzoek van de rijschool te vergoeden indien de rijschool ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal de leerling eventueel alle terzake aan de rijschool opgelegde boetes vergoeden, als mede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.
e) De vorderingen van de leerling worden op een instructiekaart bijgehouden
f) De leerling met zoveel mogelijk spoed wordt opgeleid tot het praktijkexamen
g) Foto’ s en video opnamen van leerlingen kunnen voor reclame doeleinden gebruikt worden.


 

Artikel 4 Verplichtingen leerling

De leerling dient:
a) Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen.
b) Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder voortijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
c) De leerling een leskaart ontvangt met de daarop aangegeven geplande rijlessen.
d) De vorderingen van de leerling worden op een instructiekaart bijgehouden.
e) Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 48 uur of twee werkdagen voor aanvang rijles aan rijschool te melden
f) De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles binnen 48 uur of twee werkdagen voor de rijles wordt afgezegd.


 

Artikel 5 Betaling

a) De leerling is verplicht het op de voorzijde van de overeenkomst overeengekomen bedrag te voldoen.
b) De rijschool is niet gemachtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen.
c) De leerling is in gebreke wanneer de betaling aan de rijschool niet is voldaan, zonder dat er een aanmaning vereist is.
d) Indien de leerling in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, zal het bedrag worden verhoogd met wettelijke incassokosten.
e) Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en reserveren van toetsen en examens met onmiddellijke ingang te doen staken zonder terugbetaling van enig bedrag.


 

Artikel 6 Beëindiging rijopleiding

a) De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer geretourneerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum van 6 maanden worden opgeschort. De rijschool kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een email, alleen e-mails met lees bevestiging worden ontvankelijk verklaard.
b) De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen bij bedrijfsbeëindiging of als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in deze gevallen verplicht de niet gebruikte rijlessen en of toetsen en praktijk(her) examens aan te leerling terug te betalen.
c) De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de leerling langer dan 6 maanden zonder overleg stopt met de rijopleiding, en de rijschool is dan niet verplicht de niet gebruikte lessen en/of examens terug te betalen.